I. Warunki ogólne.

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.initi.pl zwanego dalej sklepem internetowym jest firma ONDRE SP. Z O. O. SP. K. ul.Jackowskiego 22 60-511 Poznań NIP 7811952034. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Initi a Klientem korzystającym z sklepu internetowego. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich klientów zamawiających usługi i towary w Initi bez użycia sklepu internetowego. Zastrzegamy sobie prawo do błędów lub zmiany oferty sklepu internetowego.

 

2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać Klienci, którzy:

a) Posiadają dostęp do Internetu, poddali się procedurze zamówienia.

b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

 

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

4. Initi zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )

 

5. Sklep internetowy oraz wszystkie zawarte w nim treści stanowią własność firmy Initi i nie mogą być kopiowane. Firma Initi może udostępnić za zgodą pisemną zdjęcia swoich produktów w celach promocyjnych. Nie wyraża zgody na udostępnianie ich osobą trzecim. Firma Initi zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, jeżeli Państwo lub Państwa klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.

 

 

II. Ceny.

 

1. Ceny opublikowane w serwisie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Nie zawierają one kosztów przesyłki.

 

2. Agencje Reklamowe na warunkach określonych przez strony mogą otrzymać stosowny rabat. Initi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

 

 

III. Zamówienia

 

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie mailowej, poprzez sklep internetowy lub pisemnie. (szczegóły w dziale "Jak zamawiać")

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie.

 

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia przyjęcia telefonicznie lub poprzez e-maila w przeciągu 48 godzin. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji rościmy sobie prawo do dochodzenia wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego).

 

4. Przy zamówieniach druku, zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie TIFF zamienionym na krzywe. Konieczność opracowania przez Initi materiałów dostarczonych przez klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

 

 

IV. Termin realizacji i warunki dostawy.

 

1. Termin realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

 

2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

 

3. Maksymalne terminy zamówienia podawane są przy poszczególnych produktów. Przez realizacje zamówienie rozumie się jego gotowość to odbioru w siedzibie Initi lub wysyłki kurierem w terminie określonym w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 

4. Termin realizacji może jednak ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia dużej ilości produktów, braku stanów magazynowych lub wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient zostanie o tym fakcie informowany.

 

5. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę UPS. Czas dostarczenia przesyłki uzależniony jest od rodzaju usługi transportowej. Szczegółowe informacje na stronie www.ups.com.

 

6. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany

e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Initi.

 

 

V.  Własność klienta

 

1. Firma Initi nie zobowiązuje się do przechowywania plików nadesłanych drogą internetową, po upływie 14 dni od daty odbioru lub wysyłki pracy, mogą one zostać skasowane.

 

2. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie 14 dni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

 

3. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem na ogólnodostępne konto FTP firmy Initi nie jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

 

 

VI. Płatności.

 

1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w sklepie internetowym jest płatność: gotówką lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 

2. Istnieje możliwość wyboru płatności w formie przedpłaty w momencie składania zamówienia. W takim przypadku towar wysłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie Initi przez Bank.

 

3. Klienci, którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez firmę Initi faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie pobrania przez kuriera lub płatności w formie przedpłaty.

 

4. Klienci mogą ubiegać się po dwóch miesiącach od chwili rozpoczęcia współpracy i minimalnie 3 fakturach zakupowych o odroczone płatności w wysokości maksymalnej 2 500 zł z terminem płatności 14 dni (kredyt kupiecki). W celu uzyskania kredytu należy złożyć wniosek, wraz z załącznikami (patrz punkt 3). Niekompletnie wypełnione wnioski lub wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 

5. Kredyt kupiecki nie dotyczy faktur na kwotę poniżej 500 zł.

 

6. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec Initi. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez Initi wyłącznie w trybie płatności: przedpłaty, gotówką lub gotówką przy odbiorze przesyłki. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii Initi i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Initi przez Bank.

 

7. W szczególnych przypadkach Initi może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

 

 

VII. Reklamacje.

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (e-mailem) firmę Initi. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem jakościowym zamówionego towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie złożyć pisemną reklamację. Termin 7 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Initi.

 

3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Initi nie sprawdza oraz nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie ich do druku. Initi może jednak zweryfikować poprawność, wprowadzić poprawki i modyfikację do pliku, na prośbę Klienta, która musi zostać dołączona pisemnie do składanego zamówienia. Usługa taka jest dodatkowo płatna.

 

4. Reklamacji nie podlegają wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią Initi oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu, których, ma zostać wykonany właściwy nakład.

 

5. Po dalszej obróbce jakąkolwiek odpowiedzialność reklamacyjną ponosi zamawiający.

 

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Initi reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Initi poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

 

 

VIII. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

 

1. Initi wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

 

 

IX. Właściwości Sądu.

 

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Initi.


Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

rozwin